این هم ردی از برچلوها

خیانک . [ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پیشخور بخش رزن شهرستان همدان واقع در 42 هزارگزی جنوب  خاوری  قصبه ٔ رزن و 2 هزارگزی خاور ازناو. دارای 135 تن سکنه . آب آن از قنات . و راه آنجا مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

 تصویب نامه راجع به تعاریف و ضوابط تقسیمات در قسمتی از شهرستان همدان
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/4/1366 بنا به پیشنهاد شماره 53/5/1/11762 مورخ 21/12/1365 وزارت کشور به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیرماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده 3 قانون و تبصره های ذیل آن و ماده 31 آئین نامه اجرائی قانونی مذکور تصویب نمودند:
در قسمتی از شهرستان همدان تابع استان همدان تعداد 38 دهستان شامل روستاها، مزراع و مکانها در محدوده جغرافیائی معین مطابق با کروکی و نقشه 000/250/1 ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیئت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد:

دهستان پیشخور
به مرکزیت روستای تجرک مشتمل بر 42 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ پاوان 2 ـ چپقلو 3 ـ ینگجه 4 ـ قره دای 5 ـ غمشانه 6 ـ ده قره چای 7 ـ بارکین 8 ـ آجرلو 9 ـ آقاج 10 ـ صیدآباد 11 ـ قلقل آباد 12 ـ رضا باغی 13 ـ تجرک 14 ـ صادق لو 15 ـ بازران 16 ـ عمرآباد 17 ـ مرغ آباد 18 ـ زاغلیچه 19 ـ ازناو 20 ـ وزندان 21 ـ قشلاق 22 ـ معدن کوه 23 ـ بابا حصاری 24 ـ گل خندان 25 ـ خیمه گاه 26 ـ برچلو 27 ـ قبانقلی 28 ـ گوی بلاغ 29 ـ یارم قیه 30 ـ خواجه حصار 31 ـ باغچه غاز 32 ـ ایره گونی 33 ـ پلیس 34 ـ دهلق 35 ـ قزل کندی 36 ـ مولوتپه 37 ـ شیخ چائی 38 ـ غازانلو 39 ـ قارقالق 40 ـ مزرعه صادق 41 ـ سولی دره 42 ـ مزرعه سیدلو
تذکر: نام روستاهای ردیف 6، 22، 23، 24، 25، 28، 35، 36 و 42 دهستان فوق قبلاً ده دیوان ـ مرگ خرابه ـ خان حصاری ـ کوسه لو ـ خیانک ـ کنیزان ـ شاه قلی کندی ـ شلوار مزرعه و مزرعه پاشالو بوده که براساس این تصویب نامه به ده قره چای ـ معدن کوه ـ بابا حصاری ـ گل خندان ـ خیمه گاه ـ گوی بلاغ ـ قزل کندی ـ مولوتپه و مزرعه سیدلو تغییر می یابد.

منبع

با کلیک در اینجا روستای ما را در google maps ببینید.     روستای خیانک

/ 0 نظر / 68 بازدید