شجره نامه سلطانی ها

سلطانی ها

سلطانی طایفه ای بزرگ ودارای جمعیت فراوان که اجدادشان دارای چهاربرادربودند که درشیراز ساکن بودن که بیش ازهزارسال پیش ازشیرا بعلت درگیری بادولت وقت شیراز رابه سمت سلطان آباد اراک فعلی ترک کردند که دو تاازبرادران به به کمیجان ویکی ازآنها به حسبن آباد شکرای وچهارمی به دستجان که سلطانی ها باآقایان دهقانها درحسین آباد شکرایی وباآقایان دستجانیها دردستجان عموزاده هستند وجد سلطانیها درکمیجان سلطان مراد وبرادرش شاهمراد بوده است که شاهمرادیها مرحومان حسن آقا و اصغر ونبی کربلایی اکبر از نسل شاهمراد وعموزاده های سالطانی ها هستند که ازسلطان مراد گل مراد واز گل مراد سه فرزند پسر به نامهای علی وعبدالاه و حسن که ازحسن حاج ابراهیم سلطانی که پدرش کدخداوازبزرگان کمیجان وفردی اثر گذار دارای املاک فراوان وعلی معروف به مشهدی علی دارای چهارفرزند پسر به نامهای حاج حسین حاج رضا وحاج رضا وحاج محمود وحاج عزیز که حاج حسین دارای شش پسر به نامهای حاج ابوالفضل وحاج رجبعلی وحاج حسنعلی وحاج نادعلی ومشهدی قنبرعلی وعلامعلی یک دختر به نام صدیقه سلطانی وحاج رضا دارای دو پسر به نامهای حاج روح الاه ومحمد سلطانی ودارای سه دختر وحاج عزیز سلطانی دارای چهارپسر به نامهای عباس وهوشنگ ومحمد وعلی ودارای سه دختر وحاج محمود دارای چهارفرزند پسر به نامهای حاج اکبر آقا واسد آقا وفرج آقا و نورالدین ودارای یک فرزند دختر ومشهدی عبدالاه دارای سه فرزند پسر به نامهای حاج ولی الاه وسعدالاه واسدالاه ودارای یک دختر به نام لیلا که همسر حاج رضا بوده است ازنوشتن فرزندان دیگر که ازحوصله این مقوله خارج است باید معروض دارم بزرگان این طایفه بزرگ همگی خوش نام ونسل درنسل دارای املاک فراوان درمزارع سرآب وحسن آباد ونیل جرد دارای هزاران متر زمین آبی وبیشترین زمینهای آنها از جهاراه مهدیه به بالا تاعلی قلی بیگ ومحله قدیمی سلطانیها متعلق به این طایفه بوده است به هیچ اربابی باج نداده اند چرا چونکه خود مالک بوده اند ورعیت هیچ اربابی نبوده اند اماخدمات ارزنده این ازجهت عمران وآبادانی شهر کمیجان چه در گذشته چه درسالهای اخیر
اهدای ۲۰ هزار متر زمین که خرمنگاه این طایفه بوده برای احداث دبستان مولوی که احداث آن نیز توسط حاج ابراهیم سلطانی وبامدیرت این مرحوم انجام شده است دراحداث مسجد سراب چه مسجد اولیه آن چه مسجد بعدی که مرحوم حاج محمود سلطانی بیشترین نقش را داشته است درگذشته که مثل حالا نبوده که همه بحمدالاه از نعمات الاهی متنعم باشند درهمان زمان مرحومان حسن سلطانی وحاج رضا سلطانی به چندین نفر که اسم بردن آنهاجایز نیست زمین رایگان جهت ساختن ساختمان و سرپناه زمین اهدا کرده اند وهرجاکه نیاز به گذشت اززمین وملک بوده دریغ نکردند و خدمات مرحوم حاج ابراهیم سلطانی اظهر من الشمس است احداث جاده از ساروق تا کمیجان واحداث دبیرستان رشیدی باکمک مالی آقایان رشیدی بامدیریت ایشان ومستقل کردن آموزش وپرورش درسال ۱۳۵۶ که منجر شد به استخدام بسیاری از تحصیل کرده های کمیجان و دههاخدمات ارزنده دیگر ۰۰۰۰ اولین دیپله ها آقایان نورالدین وعلی اصغر وغلامعلی
متعلق به این طایفه می باشد که درکمیجان خصوصا علی اصغر سلطانی بیشترین خدمات فرهنگی راانجام داده است وهمچنین در شهرسازی کمیجان بیشترین نقش راداشته اند بابخشش وگذشت ارزمینهای با ارزش خود مرحوم حاج ابوالفضل ۱۷۰۰متر ازحیاط خود فرزندان مرحومان حاج رضا حاج محمود وحاج حسین وحاج عزیز در خیابان دکتر لقمانی وغلام سلطانی درکمر بندی مرحوم آیه الاه ملیحی که هیچکدام ادعای زمین دیگر وپول ازشهرداری رانداشتند واز جهت سواد این طایفه بیشترین
باسواد وفرهنگی راداراهستند الان نیز به تبع از بزرگان خود آمادگی ایثار وگذشت رانسبت به همشهریان خود دارند.     راوی  : یوسف سلطانی #جاوید #بزچلو

/ 0 نظر / 638 بازدید